بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز