بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز