بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز