بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
1393/03/22
سرويس و ترميم موتورخانه ي اين مركز