بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت