بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت