بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت