بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت