بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت