بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت