بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت