بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
1393/05/22
بازديد كارشناسان وزارت بهداشت