بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه