بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه