بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه