بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۶ جمعه ۲۴ آذر
1393/06/02
توانمندي سازي كارمندان در برقراري ارتباط موثر واگاهانه