بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
سوپروایزر آموزشی
مریم فدایی ( سوپروایزر آموزشی )
تلفن داخلی : 231
 
سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:
1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
2-تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )
3- اولویت بندی نیازهای آموزشی
4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
14- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
15- همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18- هدایت وآموزش کارکنان در راستای :
الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
20- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
22- کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23- کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
24- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
- کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
25- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/22
تعداد بازدید:
11404
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal