بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
رابطین آموزش به بیمار
رابطین آموزش به بیمار
 

ردیف

نام بخش

نام رابط آموزشی

1

اورژانس

سمیه اسماعیلی

2

اطفال

سحر خسروی

3

داخلی جراحی مردان

سکینه میر احمدی

4

داخلی زنان

مریم سلیمانی

5

CCU

فاطمه شیروانی

6

جراحی زنان

الهه امیریان

7

ICU

زینب خسروی

8

آزمایشگاه

طاهره ریاحی

9

رادیولوژی

سمیه اسدی

10

اتاق عمل

مینا محمودی

11

لیبر

فاطمه رحیمی

12

کلینیک دیابت و فشار خون

فاطمه خسروی

13

دیالیز

زهرا باقری

 

معرفی واحد آموزش به بیمار :

 
 

آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد، عوامل متعددی از جمله ارتقای سلامتی ، تقدم پیشگیری بر درمان ،اقامت کوتاه تر در بیمارستان ، خروج زودتر ازتخت، گذراندن دوره نقاهت در منزل ، افزایش موارد ناتوانی و معلولیت ها ، افزایش سالمندان و افزایش بیماریهای مزمن ، ضرورت آموزش به مددجو را نمایان می سازد (1).. بیمار باید در زمینه تشخیص بیماری ،درمان دارویی ، عمل جراحی خود اطلاعات کسب کرده و مزایا و معایب آن ها را بداند، داشتن اطلاعات کامل از سیربیماری و درمان خود ، جزو مهم ترین حقوق مددجویان می باشد و این اطلاعات باید بر اساس نیازهای فردی وموقعیت خاص بیماری طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد .(3و2) آموزش به بیمارمسئولیت سنگینی است که اعضای تیم بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند .امروزه آموزش مددجو از مهم ترین نقش های پرستاران بوده و در حقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است که در جهت ارتقاء و باز گرداندن سلامتی وسازگاری با اثرات بیماری عمل می کند .(4)

هدف کلی :

توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

اهداف اختصاصی :

آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی

افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان

افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود

ارتقاء رضایت مددجو ازخدمات درمان

کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو

بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی

کاهش هزینه های بیمارستانی

گروه هدف :

بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان

تعریف آموزش به بیمار: Patient education

آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد.(1)

محیط های آموزش به بیمار:

آموزش به بیمار در سه محیط انجام می گیرد:

آموزش قبل از بستری ( بیماران مراجعه کننده سرپایی به کلینک ، درمانگاه و مطب پزشک و یا در بدو ورود به بیمارستان در زمان پذیرش)

آموزش در زمان بستری در بخش

آموزش در زمان ترخیص از بیمارستان

مددجویان سرپایی :

آن دسته از بیمارانی که به مطب پزشک ویا کلینیک های درمانی مراجعه می کنند پس از معاینه و ویزیت توسط پزشک آموزش های لازم را توسط پزشک یا پرستاربه وسیله آموزش های چهره به چهره و پمفلت دریافت می نمایند.

بیماران بستری:

بیمار در زمان بستری در بخش و دریافت خدمات درمانی و مراقبتی توسط گروه تیم پزشکی در زمینه بیماری خود، تغذیه ، چگونگی فعالیت و مصرف دارو و نشانه ها و علایم خطر اطلاعاتی را توسط پزشک و پرستار بخش دریافت می دارد و در صورت لزوم علاوه بر آموزش پمفلت های آموزشی در زمان بستری به بیمار و خانوده وی داده می شود و در صورت نیاز و بنا برتشخیص پزشک و سرپرستاربخش بیمار جهت توانمند سازی در برنامه های خود مراقبتی به رابط آموزش به بیمار بخش معرفی می گردد.

.

شرح وظایف پرستار واحد آموزش به بیمار :

1) برنامه ریزی و اجرای نیاز سنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیاز های آموزشی مددجویان براساس داده های جمع آوری شده

2)طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو

3) انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این رابطه در جلسات مربوطه

4) آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران

5) جلب حمایت و همکاری افراد ذی صلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست های واحد آموزش به مددجو

6) برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک های اطلاعاتی آموزشی

7) پیش بینی منابع مالی وتسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت ها و خط مشی تعیین شده

8)برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز

9) تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه

10) ترویج رویکرد آموزش به مددجوو فرهنگ سازی در این زمینه

11) حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کمیته آموزش

12) ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده به مددجویان

13) جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین شده

14) جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

15) نظارت بر فعالیت های آموزشی انجام شده توسط گروه های زیرمجموعه

16) طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی

17) تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

شرح وظایف رابط آموزش به بیمار :

انجام هماهنگی مستمر برای تمامی اقدامات مرتبط با اموزش بیماران با سرپرستار و سوپروایزر اموزشی بیمارستان

2-برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی اموزشی از بیماران بخش

3-الویت بندی نیاز های اموزشی بیماران بخش

4-طراحی برنامه های اموزشی مبتنی بر نیاز سنجی اموزشی انجام شده

5-پیشنهاد برنامه های اموزشی بخش توسط سرپرستار به مدیرپرستاری

6-اجرای برنامه های اموزشی بیماران بر اساس نیاز سنجی انجام شده پس از تایید و ابلاغ مدیر پرستاری

7-برنامه ریزیو مشارکت در زمینه طراحی پمفلت ها و جزوات اموزشی بر اساس استاندار ها و تهیه بانک اطلاعاتی اموزشی

8-پیش بینی منابع مالی و تسهیلات اموزشی مورد نیاز بر اساس الویت ها

9-مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه های اموزشی بیماران در بخش

10-ارزیابی و تعیین میزان اثر بخش بودن اموزشهای ارائه شده (حداقل سه ماه یکبار)

روند آموزش به بیمار قبل از بستری:

1-ارائه پمفلت های آموزشی با زبانی ساده به بیمار سرپایی در هنگام مراجعه وی به مطب ، درمانگاه و مراکز پاراکلینک

2- ارائه پمفلت یا کتابچه راهنما حاوی مطالبی از قبیل دسترسی به بخش های بستری، مراکز پاراکلینک، مقررات مربوط به بستری و ترخیص ، ایمنی بیمار در زمان پذیرش بیمار

روند آموزش به بیمار در حین بستری در بخش :

ارائه توضیحات به بیمار و همراهان وی در زمینه بیماری، نوع درمان توسط تیم پزشکی با ثبت در فرم های مخصوص آموزش به بیمار براساس استاندارد های اعتبار بخشی

آموزش مددجو بستری در بخش توسط کارشناسان پرستاری براساس استاندارد های اعتبار بخشی

ارائه آموزش های لازم در زمینه مراقبت ها ، تغذیه ، چگونگی مصرف دارو توسط پرستار بخش با ثبت در پرونده براساس استاندارد های اعتبار بخشی

شناسایی مددجویان نیازمند به برنامه های خود مراقبتی( بیماری های مزمن) و معرفی آنان به رابط آموزش به بیمار جهت دریافت برنامه های خود مراقبتی و آموزش های لازم پس از ترخیص

ارائه پمفلت های آموزشی به بیمار در صورت لزوم

روند آموزش به بیمار پس از ترخیص :

معرفی مددجو به رابط آموزش به بیماردر هنگام ترخیص مددجویان نیازمند به برنامه های خودمراقبتی در منزل توسط سرپرستاربخش

شناسایی نیازهای آموزشی بیمار از طریق نیازسنجی توسط پرستار رابط آموزش به مددجو

اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجو

اجرا آموزش های مورد نیاز توسط رابط آموزش بیمار وبرنامه ریزی بصورت انفرادی، گروهی

پیگیری برنامه های خود مراقبتی

ثبت کلیه فرآیند های آموزش در فرم های مربوطه

ارزشیابی برنامه آموزش به بیمار:

ارزشیابی برنامه آموزش به بیمارجزء لاینفک فرآیند توانمند سازی بیماران به منظور دستیابی به برنامه های خودمراقبتی به شمار می رود که بدون استمرار دقیق آن ، رسیدن به اهداف مورد نظر بصورت مطلوب ناممکن خواهد بود.

ارزشیابی برنامه آموزش به بیمار را می توان در چهار مرحله انجام داد:

بلافاصله پس از اجرای فرآیند آموزش واکنش و رضایت بیمار را در مورد عوامل موثر در اجرای آموزش مورد ارزیابی قرار می گیرد .

دانش ، نگرش و مهارت بیمار پس از اجرای آموزش به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده ارزشیابی می شود.

3-در این مرحله میزان تغییرات در رفتار بیمار به دلیل شرکت در کلاس آموزشی که آن را همچنین می توان در محیط خانه بوسیله پرسشگری از خانواده وی مورد ارزیابی قرار داد، بررسی می شود.

4-ارزیابی توانایی و عملکرد بیمار در مراقبت از خود در فاصله زمانی بین شش ماه تا یک سال پس از برنامه های آموزشی انجام می شود.

کمیته آموزش به بیمار

به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش به بیمار در راستای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها و باتوجه به ساختار و اهداف در نظرگرفته شده ضروری است در کمیته ای با عنوان کمیته آموزش به بیمار برنامه ها و موانع موجود در اجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. این کمیته هر سه ماه یک بار با حضور اعضاء تشکیل و صورتجلسات آن به معاونت درمان ارسال میگردد

اعضاء کمیته :

ریاست یا نماینده تام الاختیار ایشان ( مدیر بیمارستان)

مدیر پرستاری

سوپروایزر آموزشی

پرستار مسئول آموزش به بیمار( دبیر کمیته)

رابطین آموزش به بیمار بخش ها ی بیمارستان

سرپرستار درمانگاه یا کلینک ویژه بیماران سرپائی

مسئول کمیته های بیمارستانی

مسئولین واحدهای بیمارستانی (بصورت مهمان درصورت لزوم)

وظایف کمیته آموزش به بیمار :

بررسی و تجزیه و تحلیل موانع موجود در بیمارستان درخصوص اجرای برنامه آموزش به بیمار و خانواده و ارائه راهکارهای مداخله ای

سیاست گذاری برای جلب مشارکت بیمار و خانواده اش در فرآیندهای مراقبتی و برنامه های آموزشی

بسترسازی و جلب مشارکت گروه های پزشکی و پیراپزشکی از برنامه آموزش به بیمار.

بررسی و کارشناسی و برنامه ریزی در خصوص نیازهای آموزشی بیماران

بحث و تبادل نظر در ارتباط با اولویت های برنامه های آموزش مبتنی بر ارزش ها

برنامه ریزی در خصوص توانمند سازی کارکنان مرتبط با برنامه های آموزش به بیمار

نظارت بر عملکرد واحد آموزش به بیمار از نیازسنجی تا ارزشیابی با دریافت گزارشات ماهانه

نظارت بر تهیه پمفلت، تراکت های آموزشی و سایر رسانه های تهیه شده در راستای ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مرکز

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/03
تعداد بازدید:
582
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal