بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۴۰۰/۷/۵
اهم فعالیت های کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
1-نظارت بر سلامت آب آشاميدني بيمارستان
- نمونه گيري ماهيانه ميكروبي آب شرب بيمارستان
- انجام تست كلر باقيمانده آب بيمارستان
- نمونه گيري شيميايي آب آشاميدني بيمارستان ودستگاه همودياليز
- نظارت بر لايروبي وگند زدايي مخازن آب
2-نظارت بر ايمني وبهداشت مواد غذايي بيمارستان:
- بازرسي وكنترل اقلام خوراكي قبل از پخت وتوزيع (معدوم سازي يا عودت مواد خوراكي غير قابل قبول)
ب:نمونه گيري ماهيانه مواد غذايي وارسال به آزمايشگاه مواد غذايي استان
- پيگيري انجام آزمايشات مختلف پرسنل شاغل در آشپزخانه(ايدز-هپاتيت- تست توبر كولين-كشت مدفوع و...)
- پيگيري گذراندن دوره بهداشت عمومي وكسب گواهينامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه
- بازديد روتين از آشپزخانه وبررسي وضعيت بهداشتي آنجا
-نظارت بر رعايت بهداشت فردي (استفاده از كلاه –ماسك-دستكش-لباس كار مناسب-استحمام روزانه و...)
-نظارت بر رعايت موازين بهداشتي هنگام حمل –نگهداري –پخت وتوزيع غذا)
-آموزش وتوجيه كاركنان آشپزخانه در خصوص رعايت مقررات بهداشتي
_نظارت وپيگيري سمپاشي يا بهسازي آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلين
-پيگيري دريافت كارت معاينه پزشكي توسط پرسنل مربوطه:
گزارش موارد غير عادي ومعضلات مكانيسم تهيه وتوزيع غذا به مسئولين بيمارستان
3-نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماندها:
الف:تهيه انديكاتور مناسب براي كنترل عملكرد دستگاهاي اتوكلاوCSR وپسماندهاي پزشكي
ب:پايش عمليات تفكيك زباله در بخش ها
ج:تهيه وتوزيع بر چسب هاي ويژه كيسه هاي زرد ومشكي وسيفتي باكس ها در بخش ها
د:نظارت بر جمع آوري وتخليه به موقع زباله ها در بخش ها
-نظارت بر نظافت صحيح وضدعفوني سطل هاي زباله وبين هاي مخصوص حمل پسماند
-نظارت بر نظافت وگندزدايي محل نگهداري موقت زباله وواحد بي خطر ساز
-نظارت بر رعايت اصول بهداشتي وايمني هنگام جمع آوري وحمل زباله ها-:پيگيري جمع آوري به موقع پسماندها توسط شهرداري فارسان
-تنظيم تفاهم نامه ونظارت بربي خطر سازي پسماندهاي  پزشكي سايرمراكز واشخاص حقيقي يا حقوقي
-آموزش بهداشت وايمني به افراد وپرسنلي كه در اين راستا فعاليت مي نمايند
4-نظارت بر گندزدايي سطوح وتجهيزات
الف:توزيع محلول ضدعفوني كننده سطوح (در حال حاضرسارفوسپت 2)دربخش ها وآموزش كاربردي آن به كليه خدمه
-اين محلول باغلظت 1%براي ضدعفوني سطوح محيطي غير قابل شستشو با آب بكار ميرودب:توزيع محلول ضدعفوني كننده تجهيزات (در حال حاضر هلومد) در بخش ها وآموزش كاربردي آن به كليه خدمه ها
-اين محلول با غلظت 1%در 30دقيقه ويا2%در 15دقيقه براي ضد عفوني تجهيزات به روش غوطه وري بكار ميرود
-اين مواد توسط كارشناس بهداشت محيط بيمارستان از شركت هاي معتبر خريداري وتوسط ايشان بر حسب نياز توزيع ميشود
5-نظارت بر بهداشت دست ها:
-ساخت وتوزيع محلول ضدعفوني كننده دست دربخش ها وآموزش استفاده صحيح از آن به كليه پرسنل
-آموزش شستشو وضدعفوني اصولي دست ها وكاربري صحيح دستكش به نيروهاي خدماتي وجديدالورود
6-نظارت بر مبارزه با ناقلين:
-گزارش مشكلات وارايه پيشنهادات
در راستاي بهسازي محيط بيمارستان به منظور مبارزه با ناقلين به مقامات بالاتر
-تهيه سموم حشره كش وجونده كش واستفاده از آنها بر حسب ضرورت در بخش ها
توزيع سمپاش دستي (كوچك ) بين كليه بخش براي انجام سمپاشي هاي محدود وموضعي در بخش ها
تاكيد بر رعايت اصول بهداشتي ومديريت محيط بعنوان پايدارترين روش مبارزه با ناقلين 
  7-نظارت بر سمپاشي وكاربرد سموم وتله در بيمارستان :
نظارت بر عقد قرارداد با شركت هاي مجاز سمپاشي وپايش عملكرد انها
-نظارت بردفع صحيح واصولي فاضلاب بيمارستان:
بازديد روتين از حوضچه هاي آشغالگير ودانه گير وتاكيد بر نظافت وپاكسازي آنها
-درحال حاضر فاضلاب بيمارستان به شبكه جمع آوري فاضلاب شهر فارسان پمپاژ ونهايتا به تصفيه خانه اين شهر ميريزد
با توجه به شيب طبيعي بيمارستان به محض توسعه شبكه فاضلاب به شهرك فرهنگيان مي بايست فاضلاب بيمارستان به آن متصل گرددچون پمپاژفاضلاب در حال حاضر مستلزم هزينه زياد بوده وروش مطمئني نيست
8-نظارت بربهداشت محيط بيمارستان:
-بازديد روتين از بخش ها هنگام تعويض شيفت ها
-بازديد ازمحوطه –سردخانه جسد –كلينيك تخصصي –وساير قسمت هاي بيمارستان وگزارش نواقص بهداشتي به مسئولينگزارش كم كاري يا سهل انگاري پرسنل خدماتي به مسئولين
ارائه پيشنهاد وراهكارهاي مناسب به منظوربهبود وضعيت بهداشتي بيمارستان به مسئولين
9-مشاركت در طرح ارتقاء حاكميت باليني :
طراحي وتكميل فرم نظرسنجي از مردم وگزارش به مقامات در راستاي اجراي طرح حاكميت باليني
طراحي وتكميل چك ليست بازديد بهداشت محيطي از بخش ها در راستاي اجراي اين طرح مذكور
ارايه راهكار وپيشنهاد به صورت مكتوب جهت تعالي خدمات باليني
 گزارش مشكلات مشهود در بخش ها وواحدهاي مختلف ودغدغه هاي مردم منظور افزايش رضايتمندي ارباب رجوع
10­-مشاركت در طرح تكريم ارباب رجوع
-تهيه وتكثيرفرمهاي نظر سنجي ارباب رجوع وتكميل آنها توسط مردم بعنوان بازرس اين طرح
-گزارش نتايج نظر سنجي به ريا ست بيمارستان
گزارش نارضايتي ها ودغدغه هاي مردم به مقامات
ارايه راهكار هاي مناسب جهت رضايتمندي مردم به مدير يا رييس بيمارستان
11-عضويت در كميته هاي شهرستاني:
كميته جامعه ايمن
 كميته بهداشت روان
كميته زئونوز (بيماري هاي مشترك انسان ودام)
عضو كميته پيشگيري ومبارزه با سل-كميته شهرستاني پيشگيري ومبارزه با بيماريهاي روده اي وپيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر-ايدزو...
12-عضويت در كميته هاي داخلي بيمارستان:
عضويت در كميته هاي:مديريت بحران-عفونت هاي بيمارستاني-اخلاق پزشكي-دارو وتجهيزات-انتقال خون-حاكميت باليني-بهداشت محيط-بهره وري-تيم ارزيابي-اعتبار بخشي-تغذيه
13-نماينده مديريت در شوراي اسلامي كار
14-توجيه وآموزش كليه نيروهاي جديدالورود
15-برگزاري جلسات آموزشي براي همكاران اعم از پرستاري –خدماتي و... 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/01
تعداد بازدید:
14466
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1400/07/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal